Palveluvalikoimastani löytyy

 

Työnohjaus

tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan, tutkimaan ja pohtimaan omaa työtä ja sen tekemistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se toteutuu aina vuorovaikutteisesti ja oppimiseen suunnaten. Työnohjauksen keskeisiä arvoja ovat luottamuksellisuus, avoimuus ja yhteistyö.

Työnohjauksen tavoitteena on tukea työntekijän/-jöiden, tiimin tai koko työyhteisön ammatilllista kasvua ja kehitystä. Työnohjauksen avulla voidaan mm. kohdata työelämän muutoksia rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti, harjoitella ja vahvistaa erilaisia työelämätaitoja kuten työtehtävien kohdentamista työn tavoitteiden suuntaisesti, työn kokonaisuuksien ja yksityiskohtien tasapainottamista ja ajanhallintaa , sekä vahvistaa työssä tarvittavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työnohjaus tarjoaa myös tukea työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen vahvistamiseen.

Työnohjaus on prosessi, joka rakennetaan aina ohjattavien tarpeita vastaaviksi. Sen tavoitteista, työskentelytavoista ja kestosta sovitaan tilaajan, ohjattavien ja ohjaajien kesken yhteisesti. Yksi työnohjaustapaaminen on tyypillisesti 60-90 minuuttia.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä-, tai koko työyhteisön työnohjauksena.

 

Neuropsykiatrinen valmennus 

kaikenikäisille henkilöille, joilla haasteena tai piirteenä on ADHD/ADD, autismin kirjo, Aspergerin syndrooma, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, aistitoiminnan häiriöt ja edellä mainittuihin liittyvät muut oppimisen ja käyttäytymisen vaikeudet - varsinaista diagnoosia ei tarvita. 

Valmennus tarjoaa neuropsykiatrista tietoa ja ymmärrystä sekä tukea arjen- ja elämänhallinnan taitoihin ja myönteisten ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseen omassa elämässä. Valmennus auttaa löytämään omat muutostarpeet sekä hyödyntämään omia vahvuuksia ja voimavaroja muutoksen toteuttamisessa. Valmennus ohjaa toteuttamaan muutoksen askel askeleelta havainnoiden ja arvioiden omaa toimintaa.

Valmennus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmä- tai perhevalmennuksena. 

Tyypillisesti yksi valmennusjakso koostuu 10 tapaamisesta yhden tapaamisen ollessa 60-90 minuuttia. Valmennusjaksoja voi olla myös useampia.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on mm. ADHD:n Käypä hoito- suosituksessa mainittu kuntoutusmenetelmä. Diagnoosilla siihen voi hakea maksusitoumusta sosiaali-tai terveystoimesta. Se voi olla myös osa Kelan Oma väylä -kuntoutusta.

 

Muu valmennus

hyödynnettävissä mihin tahansa asiakkaan mielestä muutosta vaativaan asiaan elämässä ja omien voimavarojen sekä vahvuuksien löytämiseen muutosta varten tai ylipäätänsä.

 

Neuropsykiatrinen ohjaus ja konsultointi

neuropsykiatrisia haasteita omaavien kanssa työskenteleville yksittäisille työntekijöille, tiimeille tai työyhteisöille.  Tuottaa tietoa neuropsykiatrisista haasteista ja tukee niiden huomioon ottamisessa sekä auttaa toimivien käytänteiden rakentamisessa omaan työhön tai työyhteisöön.

 

Koulutukset

opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevälle henkilöstölle, tiimeille ja työyhteisöille suunnatut koulutukset erilaisten oppijoiden tukemiseen liittyen. Teemoina mm. neuropsykiatriset erityispiirteet, yksilöllisten oppimispolkujen toteuttaminen, eriyttämisen mahdollisuudet, kolmiportainen tuki ja kielitietoinen opetus.

Neurokirjon ihmisten kanssa kohtaaville henkilöille/omaisille/yhteisöille/järjestöille suunnatut koulutukset tiedon ja ymmärryksen rakentamiseksi neurokirjon erityispiirteistä.

Työyhteisöille suunnatut koulutukset työntekijöiden moninaisuuteen sekä työntekijän/tiimin/työyhteisön työhyvinvoinnin tukemiseen. Teemoina mm. työntekijä neurokirjolla, aistiystävällinen työympäristö, työn tuunaaminen, tauottaminen työpäivän aikana tehostamassa työn tekemistä ja työssäjaksamista

 

Kaikki palvelut räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan, ja ne toteutetaan asiakkaan omissa tai hänen hankkimissaan tiloissa.